Open Call for Applications

R Y C O

Regional Youth Cooperation Office

DOWNLOAD: Open Call for Applications: Secretary General of RYCO

 
JAVNI POZIV - Upravni odbor Regionalnog ureda za saradnju mladih

Na osnovu člana 16. Statuta Regionalnog ureda za saradnju mladih koji predstavlja aneks Sporazuma o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih od 04. jula 2016. godine, člana 4. alineja 2) Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih, broj: 09-07-8-2377-16 od 20.10.2016. godine i člana 4. Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih broj: 09-07-8-2377-MA/16 od 28.10.2016. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Komisija za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih, objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih

Regionalni ured za saradnju mladih (u daljem tekstu: RYCO-a) predstavlja održivi institucionalni mehanizam za saradnju mladih među učesnicima iz Zapadnog Balkana koji samostalno funkcionira. Upravni odbor je najviši organ RYCO-a koji donosi odluke. Upravni odbor RYCO se sastoji od dva predstavnika iz svake Ugovorne strane (zemlje potpisnice Sporazuma o osnivanju RYCO) i to: jedan predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i jedan predstavnik mladih. Svaka zemlja potpisnica bira omladinskog predstavnika koristeći svoje vlastite mehanizme na transparentan, inkluzivan i demokratski način i u bliskoj saradnji sa civilnim sektorom koji se bavi pitanjima mladih. Predstavnik mladih imenuje se na mandat u trajanju od 3 godine, bez mogućnosti produženja.

Član Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih ................... 1

Radni zadaci:

Upravni odbor RYCO: 1. usvaja Poslovnik o radu i druge sekundarne propise potrebne za funkcioniranje RYCO-a, 2. usvaja trogodišnji Strateški plan, te operativne godišnje planove RYCO-a, 3. usvaja godišnji budžet RYCO-a i Finansijski plan za naredni trogodišnji period, 4. odobrava Godišnji programski izvještaj, 5. odobrava Godišnji finansijski izvještaj, 6. obezbjeđuje političku podršku zemalja potpisnica za strateške, operativne i finansijske planove RYCO-a, 7. daje ovlaštenje Savjetodavnom odboru da u saradnji sa Generalnim sekretarom uspostavi radne grupe o određenom pitanju koje se odnosi na mlade, u okviru mandata RYCO-a, 8. imenuje Generalnog sekretara Sekretarijata na osnovu zasluga i sposobnosti kandidata i razrješava Generalnog sekretara, 9. zaključuje i raskida sporazume o saradnji sa učesnicima i organizacijama koji nisu ugovorna strana RYCO, 10. uspostavlja Komisiju za izbor čiji je član Generalni sekretar, koja je zadužena za proces selekcije osoblja Sekretarijata i lokalnih predstavništava, 11. imenuje eksterne finansijske revizore za RYCO u skladu sa Statutom i 12. obavlja i druge poslove definisane Statutom.

Kandidati zainteresirani za obavljanje poslova člana Upravnog odbora RYCO moraju ispunjavati opće i posebne uvjete:

1. Opći uvjeti:
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
2. Posebni uvjeti:
 • da nije stariji od 30 godina;
 • najmanje tri godine iskustva u radu sa mladima od čega godinu dana djelovanja u jednoj od sljedećih organizacija ili udruženja:
 1. Omladinskom vijeću, parlamentu ili forumu u Bosni i Hercegovini;
 2. Omladinskom udruženju u Bosni i Hercegovini ili
 • Udruženju koje svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini;
 • aktivno znanje engleskog jezika;
 • znanje rada na računaru;
 • izražene analitičke, pregovaračke i komunikativne sposobnosti;
 • odlične sposobnosti organizovanja i planiranja.

Potrebni dokumenti koji su kandidati obavezni dostaviti:

 1. potpisana prijava;
 2. biografija,
 3. pismo motivacije;
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
 5. izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od strane nadležnog organa);
 6. izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci (ovjerena od strane nadležnog organa);
 1. dokaz o traženom iskustvu u radu sa mladima u trajanju od tri godine od čega godinu dana djelovanja u jednoj od sljedećih organizacija ili udruženja:
 2. Omladinskom vijeću, parlamentu ili forumu u Bosni i Hercegovini;
 3. Omladinskom udruženju u Bosni i Hercegovini ili
 • Udruženju koje svojim aktivnostima zastupa interese mladih ili djeluje na dobrobiti mladih u Bosni i Hercegovini (uvjerenje ili potvrda);
 1. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika i
 2. dokaz o znanju rada na računaru.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Napomena za sve kandidate:

Postupak izbora kandidata vršiće se putem intervjua.

Svi kandidati koji se blagovremeno prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji na osnovu kriterija za izbor kandidata uđu u uži izbor biće pozvani na intervju od strane Komisije za izbor kandidata.

O mjestu i datumu intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Kandidat koji bude izabran za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih, dužan je u roku od 15 dana od dana imenovanja dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca od dana izadavanja od strane nadležnog organa), kao i ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova na koji je primljen, ne starije od 30 dana.

Svi pojmovi koji su u tekstu Javnog poziva pisani u muškom rodu, odnose se bez razlike na muški i na ženski rod.

Ovaj Javni poziv se objavljuje u dnevnim novinama “Dnevni list”, “Oslobođenje” i “Nezavisne novine”, kao i na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na Javni poziv sa kompletnom dokumentacijom dostaviti, neposredno ili putem pošte preporučeno, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom: « Prijava na Javni poziv za izbor i imenovanje predstavnika omladinskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih»

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

 

 
 
Potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju

Potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih zemalja Zapadnog Balkana

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i članovi Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH Adnan Husić, Branka Malešević i Rejan Igor Roić, u  Parizu 04. jula 2016. godine učestvovali na Samitu o Zapadnom Balkanu a u okviru  implementacije agende „Berlinskog procesa“ .

 Ministar Osmanović prisustvovao je skupu posvećenom mladima koji se održava u okiru Samita.

Skup posvećen mladima organizuju Evropska komisija zajedno sa Francuskom kao domaćinom, i okupio je oko 150 mladih sa Balkana i zemalja članica EU.  Sastanak ima za cilj da omogući pružanje većih mogućnosti mladima za usavršavanje i rad, stimulisanje demokratskog angažovanja i osnivanje  Regionlanog ureda za saradnju mladih Zapadnog Balkana.

U svom obraćanju ministar Osmanović je naglasio da Bosna i Hercegovina izuzetno cijeni inicijativu koja ima za cilj unapređenje regionalne saradnje u oblasti mladih i pozdravio osnivanje  Regionalnog  ureda za saradnju mladih .

 “Prije svega očekujemo da Regionalni  ured za saradnju mladih  doprinese promovisanju evropskih vrijednosti, jačanju održive regionalne saradnje među mladima  i uspostavljanju novih odnosa među mladima u regiji Zapadnog Balkana”, istakao je ministar Osmanović, te dodao “ Mladi ljudi su pokretač razvoja svakog društva i upravo mladi ljudi na najbolji način svojim djelovanjem doprinose pomirenju  i promovisanju evropskog duha saradnje, razumijevanja i tolerancije”.

U okviru Samita biće potpisan Sporazum o osnivanju Regionalnog ureda za saradnju mladih zapadnog Balkana, a koji će potpisati premijeri zemalja Zapadnog Balkana uz prisustvo ministara nadležnih za pitanja mladih i uz prisustvo visokih zvaničnika.

 

 • Regionalni ured za saradnju mladih podržavat će projekte mladih koji imaju za cilj, i doprinose:
 • promovisanju različitosti i demokratskih vrijednosti,
 • jačanju održive regionalne saradnje među mladima, kao i uspostavljanju novih odnosa među mladima u regiji Zapadnog Balkana, 
 • podsticanju pomirenja i konstruktivnog pristupa sjećanju, interkulturalnom učenju,
 • povećanju regionalne mobilnosti, promovisanju evropskog duha saradnje, razumijevanja i tolerancije, aktivnom građanstvu i sudjelovanju u procesima donošenja odluka od strane mladih ljudi, socijalnoj inkluziji i promociji zapošljavanja mladih.
 
samit.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-7-pariz.jpg
 

 
Radna posjeta Komisije Republici Hrvatskoj

Radna posjeta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini Ministarstvu socijalne politike i mladih Republike Hrvatske

U periodu od 30. do 31. maja 2016. godine, delegacija Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini boravila je u radnoj posjeti Ministarstvu socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Cilj posjete je unapređenje bilateralne saradnje u području mladih između dvije države, razmjena znanja i iskustava o politici prema mladima posebno pri izradi strateških dokumenata, iskustva u EU programu „Erasmus+ za područje mladih“ i radu omladinskih organizacija.

U svojstvu domaćina prisutne je pozdravila Diana Topčić-Rosenberg, pomoćnica ministrice Uprave za socijalnu politiku, strategiju i mlade, Branka Juras, načelnica Sektora za međunarodnu suradnju i EU i Morana Makovec, šef Službe za mlade Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Uvodna sesija omogućila je i upoznavanje sa aktuelnim stanjem u oblasti mladih u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te razgovor o mogućnostima za realizaciju zajedničkih aktivnosti. U nastavku je predstavljen  rad i Agencije za mobilnost i programe EU.

Tokom dvodnevnog boravka u Republici Hrvatskoj delegacija Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini, posjetila je i Mrežu mladih Hrvatske, Savjet mladih Grada Zagreba, Udruženje SIRIUS - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, te Centar za mlade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

komisija-u-posjeti-rh-01-.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komisija-u-posjeti-rh-02.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
komisija-u-posjeti-rh-03.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komisija-u-posjeti-rh-04.jpg

 

 
Predstavnici KULT-a kod ministra Adila Osmanovića – Suštinski rješavati problem mladih
Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT kod ministra Adila Osmanovića – Suštinski rješavati problem mladih
 
U četvrtak 14.4.2016. godine, predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT informisali su ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića tokom današnjeg razgovora, o najvažnijim projektima koje Institut provodi. Poseban akcenat stavili su na saradnju sa vladinim sektorom u Bosni i Hercegovini u izradi politika i strategija i njihovoj implementaciji.Predstavnici Instituta Jasmin Bešić i Katarina Vučković naglasili su da je u državi koja ima veliki broj mladih nezaposlenih koji žele trajno napustiti zemlju, krajnje vrijeme da suštinski počnemo rješavati probleme mladih. Posebno su se interesirali  za rad Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.
 Ministar civilnih poslova Adil Osmanović izrazio je punu podršku aktivnostima organizacija koje okupljaju mlade te podržao inicijativu s ciljem uspostavljanja održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora i sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politika prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH.
Ministar Osmanović  ukazao je i na neophodnost unaprijeđenja dijaloga između omladinskih organizacija u institucija vlasti, te njihovog partnerskog djelovanja s ciljem rješavanja problema sa kojima se suočava populacija mladih u Bosni i Hercegovini.
 
 
kult-u-posjeti-kod-adila-osmanovica-e.jpg
 
 
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 6 - 10 od 123