Informacija “Erasmus +: mladi” perspektive za organizacije mladih u Bosni i Hercegovini

Informacija 

"Erasmus +: mladi" perspektive za organizacije mladih u

Bosni i Hercegovini  

   

april, 2014Obrazloženje

Ova informacija je urađena u okviru Projekta " Podrška za učešće Bosne i Hercegovine u posebnim programima EU: MEDIA, Creative Europe, Cjeloživotno učenje, Mladi na djelu i PROGRESS programi", kojeg finansira Evropska unija. Partneri u projektu su Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekt je implementirao EPRD konzorcij u period od februara 2013. do juna 2014. Projektni zadatak za komponentu " Mladi u akciji" predviđao je, pored ostalog, izradu dva pisana materijala u svrhu pomoći organizacijama za mlade u Bosni i Hercegovini u upoznavanju sa ciljevima, strukturom i procedurama akcija za mlade u okviru novog EU programa „Erasmus+" tačnije njegovog segmenta namijenjenog mladima. Ti materijali su: „Informacija o "Erasmus+:Mladi" perspektive za organizacije mladih u Bosni i Hercegovini" i „Smjernice za pripremu prijedloga projekta/aplikacije za grant u okviru Erasmus+ segment za mlade". Ključne reference korištene prilikom pisanja ovih materijala su "Vodič za Erasmus+ program" objavljen u januaru 2014. godine, koji je sastavni dio javnog poziva za podnošenje projektnih prijedloga. Preporučuje se organizacijama za mlade u Bosni i Hercegovini, koje su zainteresirane za mogućnosti finansiranja projekata u okviru Programa „Erasmus+" segment za mlade, da pročitaju oba materijala.

 

Šta je "Erasmus +"

"Erasmus +" je novi program EU u oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. "Erasmus +" ima za cilj da podrži zemlje Programa u njihovim naporima da se efikasnije koristi evropski potencijal ljudskog i društvenog kapitala i da se poboljšaju prilike za saradnju i mobilnost sa zemljama Partnerima naročito u oblastima visokog obrazovanja i mladih. "Erasmus +" je rezultat integracije sedam evropskih programa koji su implementirani u periodu 2007.-2013.[1]

 

Šta je "Erasmus+: Mladi"

"Erasmus+: Mladi", koji konceptualno predstavlja nastavak Programa "Mladi u akciji", je integralni dio Programa "Erasmus+" koji objedinjuje aktivnosti isključivo vezane za mogućnosti neformalnog i informalnog učenja za mlade. Specifični ciljevi segmenta za mlade unutar "Erasmus+" programa definirani su u Poglavlju III EU Regulative Br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijećea od 11.decembra 2013. godine kojom se uspostavlja "Erasmus+" EU program za obrazovanje, obuku, mlade i sport.[2]

 

Specifični ciljevi "Erasmus+: Mladi"

Za aktivnosti u polju mladih specifični ciljevi definirani su u skladu sa m ciljem Programa "Erasmus +" koji je, između ostalog, doprinos postizanju ciljeva strategije "Evropa 2020"[3], strateškog okvira za obrazovanje i obuku "ET 2020"[4] i obnovljenog Okvira obrazovne saradnju u oblasti mladih (2010-2018)[5]. Ti specifični ciljevi u oblasti mladih su:

 

 • poboljšanje nivoa ključnih kompetencija i vještina mladih ljudi, uključujući i mlade koji imaju manje mogućnosti; promovisati učešće u demokratskom životu u Evropi i na tržištu rada, aktivno građanstvo, interkulturalni dijalog, socijalnu uključenost i solidarnost, posebno kroz povećane mogućnosti za mobilnost mladih i onih koji su aktivni u radu sa mladima ili organizacijama za mlade u cilju učenja kao i kroz pojačane veze između oblasti mladih i tržišta rada;

 

 • poticanje poboljšanja kvaliteta u radu sa mladima, posebno kroz pojačanu saradnju između organizacija na polju mladih i/ili drugih zainteresiranih strana;

 

 • nadopunjavanje politike reformi na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i podrška razvoju politike za mlade zasnovane na znanju i dokazima, kao i priznavanje neformalnog i informalnog učenja, posebno kroz poboljšanu politiku saradnje, bolju upotrebu EU transparentnosti i alata za priznavanje i kroz širenje dobrih praksi;

 

 • unapređenje međunarodne dimenzije aktivnosti mladih i uloge onih koji rade sa mladima i organizacija za mlade kao strukture podrške za mlade u komplementarnosti sa vanjskom akcijom Evropske unije, posebno kroz promociju mobilnosti i saradnje među akterima iz Programskih zemalja, Partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija i kroz ciljanju izgradnju kapaciteta u Partnerskim zemljama.

 

Svaki prijedlog projekta u oblasti mladih treba predvidjeti postizanje specifičnih ciljeva u skladu sa onom Ključnom akcijom u okviru koje se projekt podnosi.

 

Ključne akcije i vrste projekata

Tri Ključne akcije predstavljaju glavninu sveukupne strukture "Erasmus+" programa. Ključna akcija 1 namijenjena je mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja, Ključna akcija 2 je za saradnju između organizacija i Ključna akcija 3 za reformu politike na nacionalnom nivou. U pogledu implementacije „Erasmus+" programa važno je znati da postoje dva tipa akcija tj. centralizirane akcije kojima rukovodi Evropska komisija preko svoje Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA) i decentralizirane akcije kojima rukovode nacionalne agencije (NA) uspostavljenje u svakoj Programskoj zemlji. U slučaju centralizovanih akcija aplikacije za projektni grant se podnose agenciji EACEA u Brisel, u slučaju decentralizovanih akcija aplikacije se podnose nacionalnoj agenciji u kojoj je uspostavljena organizacija aplikant.

 

Ključna akcija 1

Individualna mobilnost u svrhu učenja

Ključna akcija 2

Saradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi

Ključna akcija 3

Podrška reformi politike  

Decentralizirane

(NAs)

 

Centralizirane

(EACEA)

Decentralizirane

 (NAs)

Centralizirane

 (EACEA)

Decentralizirane

 (NAs)

Projekt mobilnosti za mlade ljude i osobe koje rade sa mladima:

 

v  Razmjene mladih

v  Evropska volonterska služba

v  Mobilnost osoba koje rade sa mladima

Veliki događaji evropske volonterske službe

Strateška partnerstva u oblasti mladih

Izgradnja kapaciteta

Sastanci između mladih i donosioca odluka u oblasti mladih

 

 

Ključna akcija 1: Individualna mobilnost u svrhu učenja uključuje nekoliko vrsta transnacionalnih projekata mobilnosti za mlade to su: 1) projekti mobilnosti za mlade (Razmjene mladih i Evropska volonterska služba) i za osobe koje rade sa mladima; 2) Veliki događaji Evropske volonterske službe.

1)      Projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade sa mladima

Razmjene mladih su projekti mobilnosti zasnovani na saradnji između dvije ili više organizacija učesnica iz različitih zemalja unutar i izvan Europske unije. Ova vrsta projekata uključuje mlade ljude koji se sastaju i žive zajedno do 21 dan sa ciljem da razvijaju kompetencije, izgrađuju svijest o društveno relevantnim temama, otkrivaju nove kulture i da jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokratija i prijateljstvo. Učesnici projekata razmjene mladih zajedno osmišljavaju i pripremaju program rada koji se provodi tokom razmjene. Program rada je miks različitih aktivnosti kao što su: radionice, vježbe, debate, igranje uloga (role-play), simulacije, aktivnosti na otvorenom.

Evropska volonterska služba (EVS) je projekat mobilnosti koji pruža priliku mladim ljudima u dobi od 17-30 da daju svoj doprinos radu organizacija koje se bave različitim pitanjima mladih kao što su politike za mlade, lični razvoj i društveno-obrazovni razvoj mladih ljudi, građanski angažman, socijalna zaštita, inkluzija ugroženih, okoliš, kultura, kreativnost itd. Volonteri obavljaju svoju neplaćenu službu u punom radnom vremenu do 12 mjeseci u nekoj drugoj zemlji unutar, ili izvan Europske unije. EVS projekt uključuje od 1 do 30 volontera koji mogu da svoju volontersku službu obavljaju individualno ili u grupi. Volonteri čija služba traje dva mjeseca ili duže imaju pravo na jezičku podršku. Evropska komisija će pružiti online lingvističku podršku.

Mobilnost osoba koje rade sa mladima uključuje projektnu aktivnost: obuka i umrežavanje osoba koje rade sa mladima. Ova vrsta aktivnosti podržava profesionalni razvoj osoba koje rade sa mladima kroz: a) učešće na seminarima i trening kursevima; događaje za uspostavljanje kontakata, studijske posjete; b) posao u sjeni (job shadowing)/period obzervacije u inostranstvu u organizaciji koja je aktivna u oblasti mladih.

 

2. Veliki događaji evropske volonterske službe

Veliki događaji evropske volonterske službe je akcija koja ima za cilj da podrži projekte volontiranja koji uključuju najmanje 30 EVS volontera u okviru evropskih ili svjetskih događaja u polju mladih, kulture i sporta (npr. svjetski samiti mladih, Evropski grad mladih). U skladu sa osnovnom idejom evropske volonterske službe i ključnim principima volontiranja ova akcija daje priliku mladim ljudima da doprinesu aktivnostima i inicijativama organiziranim u okviru nekog evropskog/međunarodnog događaja. Ova akcija također podržava 'dopunske aktivnosti' koje mogu uključivati ​​projekte osmišljene za organizaciju propratnih aktivnosti kao što su konferencije, seminari, sastanci i radionice u cilju promovisanja vrijednosti EVS-a u toku događaja.

 

Ključna akcija 2: Saradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi uključuje dva tipa projekata: 1) Strateška partnerstva na polju mladih; 2) Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Strateška partnerstva na polju mladih je akcija koja podržava projektne aktivnosti koje imaju za cilj jačanje saradnje između organizacija u razmjeni dobrih praksi; razvoj, testiranje i/ili implementaciju inovativnih praksi; priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz formalno, neformalno i informalno učenje; saradnju između regionalnih vlasti radi promocije sistema za mlade i njihove integracije u akcije lokalnog i regionalnog razvoja; transnacionalne inicijative koje podstiču poduzetnička razmišljanja i vještine, da ohrabri aktivno građanstvo i društveno poduzetništvo.

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih je akcija koja podržava niz projektnih aktivnosti kao što su: politički dijalog, saradnja, umrežavanje i razmjena praksi (seminari, konferencije, radionice i sastanci), događaji velikih razmjera za mlade; informacije i kampanje za podizanje svijesti; razvoj informacija, komunikacija i medijskih alata; razvoj metoda, alata i materijala za rad sa mladima, modula obuke i instrumenata za dokumentovanje naučenog kao što je Youthpass; stvaranje novih oblika rada s mladima.

 

            Ključna akcija 3: Podrška reformi politike je dizajnirana u svrhu ohrabrivanja struktuiranog dijaloga između mladih ljudi i donosioca odluka. Ova Ključna akcija se implementira kroz:

Struktuirani dijalog: sastanci između mladih i donosioca odluka, akcija koja podržava projektne aktivnosti kao što su: nacionalni i transnacionalni seminari za dijalog o pitanjima relevantnim za Struktuirani dijalog[6] ili Strategiju za mlade EU[7]; nacionalni sastanci i transnacionalni seminari koji pripremaju teren za zvanične konferencije mladih; događaji koji promovišu rasprave i teme u domenu politike za mlade; online konsultacije mladih; debate između donosioca odluka i mladih; događaji koji simuliraju funkcioniranje demokratskih institucija i uloge donosioca odluka unutar tih institucija.

 

Institucije uključene u implementaciju "Erasmus+: Mladi" 

 

Ključne institucije i organizacije odgovorne za implementaciju, praćenje, evaluaciju i razmjenu znanja kada je riječ o "Erasmus+: Mladi" su: Evropska komisija i njena Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), nacionalne agencije (NA) i Salto resursni centri za mlade (SALTO). Evropska komisija upravlja budžetom, postavlja prioritete i kriterije i nosi ukupnu odgovornost za strukture zadužene za provedbu Programa na nacionalnom nivou. EACEA je odgovorna za implementaciju centralizovanih akcija Programa „Erasmus+". Nacionalne agencije promovišu i implementiraju Program u svojim zemljama. SALTO[8] ima za cilj da poboljša kvalitet „Erasmus+" projekata u oblasti mladih. Svaka od ovih institucija i organizacija na svojim web stranicama pruža detaljne i ažurirane informacije o "Erasmus +: Mladi", uključujući javne pozive za podnošenje prijedloga (pogledati popis web linkova na stranici 8).

 

Tko može učestvovati?

 

Učešće organizacija za mlade u „Erasmus+" programu definirano je u pozivu za prijedloge i „Vodiču za Erasmus+ program" unutar kriterija prihvatljivosti za svaku akciju. U pogledu učešća postoje dvije kategorije zemalja: Programske zemlje i Partnerske zemalje. Programske zemlje mogu u potpunosti učestvovati u svim „Erasmus+" akcijama, to je 28 zemalja članica Europske unije; zemlje EFTA/EEA; zemlje kandidati za EU: Turska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Partnerske zemalje mogu učestvovati u određenim akcijama „Erasmus+" programa tačnije u oblasti visokog obrazovanja i mladih. Partnerske zemlje uključuju Partnerske zemlje u susjedstvu EU i druge partnerske zemlje.

 

Bosna i Hercegovina je zemlja u kategoriji Partnerskih zemalja u susjedstvu EU među zemljama Zapadnog Balkana. „Vodič za Erasmus+ program" jasno definiše kriterije za svaku akciju u smislu tko ima pravo podnijeti prijavu (aplikant) i tko ima pravo učestvovati (partneri). Trenutno, organizacije i mladih ljudi starosti 13-30 porijeklom iz Bosne i Hercegovine imaju pravo da učestvuju (ne kao aplikanti već kao partneri) u projektima u okviru:

Ključne akcije 1:

Ø  Razmjene mladih

Ø  Evropska volonterska služba

Ø  Mobilnost osoba koje rade sa mladima

Ø  Veliki događaji evropske volonterske službe

Ključne akcije 3:

Ø  Struktuirani dijalog: sastanci između mladih i donosioca odluka u oblasti mladih

 

Nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini rade na ispunjavanju uvjeta za djelimično učešće što podrazumijeva potpisivanje Međunarodnog sporazuma sa Evropskom komisijom u 2014. godini. To bi u budućnosti omogućilo organizacijama za mlade iz Bosne i Hercegovine da učestvuju i kao partneri i kao aplikanti u određenim centralizovanim akcijama za mlade u okviru „Erasmus+" programa. 

 

Prijava projektnih prijedloga u oblasti mladih

 

Prijave projektnih prijedloga u okviru decentralizivanih akcija se podnose nacionalnim agencijama  (NA) u zemljama u kojim su registrovani aplikanti, a u centralizovanim akcijama se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizelne djelatnosti i kulturu (EACEA) u Briselu. Pravila za podnošenje projektnih prijedloga su definirana u okviru kriterija prihvatljivosti za svaku akciju posebno i nalaze se u „Vodiču za Program Erasmus+". Svaka organizacija koja namjerava učestvovati u "Erasmus+" mora biti registrovana u Jedinstvenom sistemu registracije (Unique Registration Facility/URF) Portala Evropske komisije namijenjenog učesnicima. Registracija uključuje pružanje osnovnih infomacija o pravnom i finansijskom statusu organizacije. Nakon objavljivanja opšteg poziva 12. decembra 2013., periodično se objavljuju pozivi za podnošenje prijedloga projekata na web stranicama EACEA. Organizacije za mlade koje imaju interes za sudjelovanje u „Erasmus+" programu trebaju često pregledati relevantne web stranice gdje mogu dobiti ažurirane informacije o mogućnostima financiranja kao i saznati više o ciljevima, prioritetima „Erasmus+" programa kao i procedurama za prijavu. Takođe postoje i online resursi i alati osmišljeni u cilju pomoći organizacijama za mlade u pripremi projekata i razmjene znanja (npr. alat za traženje partnera, portal za diseminaciju rezultata).

 

 

Izvori i alati na internetu  

 • Vodič za Program "Erasmus+":

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

 • Evropska komisija:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm  

 

 • Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizelne djelatnosti i kulturu (EACEA):

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

 • Pozivi za projektne prijedloge po pojedinačnim akcijama uključujući informacije o rokovima za prijavu i uputstvima o proceduri prijavljivanja:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

 

 • SALTO Resursni centar za mlade Jugoistočne Evrope:

https://www.salto-youth.net/rc/see

 

 • Portal za traženje partnera:

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding

 

 • Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herzegovine:

http://www.mcp.gov.ba

 

 • Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini

http://mladi.gov.ba

 

 • Mladi u akciji:

http://www.mladiuakciji.ba

 

 

 

 [1] 1) Program cjeloživotnog učenja; 2) Program mladi u akciji; 3) Program Erasmus Mundus ; 4) Tempus; 5) Alfa; 6) Edulink; 7) Programi kooperacije sa industrializiranim zemljama u oblasti visokog obrazovanja.

[2] http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1288

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN

[5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN

 

 

 

[6] Struktuirani dijalog je inicijativa EU za raspravu o uključenosti organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u saradnji za razvoj Evropske zajednice. Izvor: http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/documents/final_structured_dialogue_background_document_en.pdf

[7] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:EN:PDF

[8] SALTO stands for: Support, Advanced Learning and Training Opportunities

 
ODRŽAN TREĆI TRENING “PRIPREMA APLIKACIJA ZA PROGRAM MUA”

Krajem februara 2013. godine počela je realizacija jednogodišnjeg projekta „Podrška Bosni i Hercegovini (BiH) u specifičnim programima Evropske unije (EU): MEDIA 2007, Kreativna Evropa, Cjeloživotno učenje, Mladi u akciji i PROGRESS“. Partneri u realizaciji ovog projekta koji finansira Evropska unija, su: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH, Direkcija za Evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI) i EPRD konzorcijum. Cilj projekta je pružiti podršku institucijama BiH i potencijalnim aplikantima iz BiH da uzmu veće učešće u specifičnim EU programima. 06. juna 2013, godine, u Banja Luci  održan je treći trening za organizacije iz BiH koje se bave pitanjima mladih, a s ciljem povećanja broja uspješnih aplikacija za program ”Mladi u akciji”, Treningu je prisustvovalo oko 30. predstavnika organizacija koje se bave pitanjima mladih iz više gradova Bosne i Hercegovine. U ime Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, prisutnima se obratila Branka Malešević, potpredsjednik Komisije i pomoćnik ministra u Vladi Republike Srpske. Cilj treninga je bio upoznavanje zainteresiranih organizacija sa procedurom prijave projekta, popunjavanjem prijave (aplikacije) odnosno cjelokupne pripreme projekta. Četvrti i posljednji  trening će se održati u Banja Luci 05. jula 2013. godine.
dscn0801_final.jpg
slika-3_final.jpg

slika-bl-2_final.jpg 

 
ZAVRŠEN PRVI CIKLUS PROMOCIJE ISIC I EYCA KARTICA U BH GRADOVIMA

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Omladinskom organizacijom AUCTUS iz Banja Luke, koja je nosilac licence za razvoj ISIC I EYCA kartica za mlade u BiH, realizuje prezentaciju programa EYCA na području cijele Bosne i Hercegovine, s ciljem dalje promocije programa i uključivanja mladih iz lokalnih zajednica u realizaciju projekta. Naime, u periodu od 22. 04 do 24. 05. 2013. godine, uspješno je izvršena prezentacija programa EYCA u pet bh. gradova i to: Trabinju, Mostaru, Istočnom Sarajevu, Zenici i Banja Luci. Kroz prvi ciklus promocije prošlo je oko 100 predstavnika Omladinskih organizacija iz BiH, a učesnici su  bili u prilici da se upoznaju sa popustima i pogodnostima koje mladima pruža Evropska omladinska kartica. Iskustva sa terena prenijeli su volonteri iz AUCTUS-a, koji već 6 mjeseci rade na razvoju i promociji kartice u svojim lokalnim sredinama. Svi učesnici treninga koji su ispunjavali uvjete dobili su na poklon EYCA karticu. Tokom prvog ciklusa realizirane promocije programa ukupno je podijeljeno 84. EYCA kartica. Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH, će tokom juna mjeseca tekuće godine, realizirati promociju ISIC I EYCA kartica u preostalih pet gradova po ranije utvrđenom rasporedu. Više informacija o pogodnostima EYCA kartice može se naći na www.eyca.ba  i www.eyca.org 

slika-1_final.jpg 

slika-2_final.jpg 

 
ODRŽANA DVA SEMINARA U OKVIRU IPA PROJEKTA
U zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, od 20. do 21.5.2013. godine, u okviru IPA projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinirane politike za mlade u BiH“, orgnizirana su dva seminara na  teme: „ Finansijsko upravljanje i strategije prikupljanja sredstava” i “Upravljanje grantovima u kontekstu EU programa za mlade i predpristupnih fondova“. Na seminaru su pored predstavnika Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, učestvovali i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih ministarstava, Brčko distrikta BiH, te predstavnici NVO sektora iz BiH. 
Učesnici seminara su stekli nova znanja i vještine u oblasti finansijskog stanja i mogućnosti dodatnog finansiranja Komisije, tehnike prikupljanja sredstava, finansijsko upravljanje sa posebnim naglaskom na finansijski menadžment u realizaciji projekata implementiranih od strane budžetskih korisnika, te kreiranje budžeta za projekte EU programa za mlade i predpristupnih fondova. 
IPA projekat “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinirane politike za mlade u BiH“, se realizira kroz pet komponenti usmjerenih na povećanje kapaciteta Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH, kao i drugih projektnih korisnika, poboljšanje monitorniga i evaluacijskih procedura, te unapređenje znanja vezanog uz razvoj programa zajednice za mlade.
dscn0785_final.jpg 
dscn0791_final.jpg 
dscn0798_final.jpg 

 
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU: „PRIPREMA APLIKACIJA ZA PROGRAM MLADI U AKCIJI“

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU:

„PRIPREMA APLIKACIJA ZA PROGRAM MLADI  U AKCIJI"

 

Krajem februara 2013. godine počela je realizacija jednogodišnjeg projekta „Podrška Bosni i Hercegovini (BiH) u specifičnim Programima Evropske Unije (EU): MEDIA 2007, Kreativna Evropa, Cjeloživotno učenje, Mladi u akciji i PROGRESS". Partneri u realizaciji ovog Projekta, kojeg financira Evropska unija, su Direkcija za Evropske integracije Bosne i Hercegovine (DEI), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (MCP), Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH i EPRD konzorcijum. Cilj Projekta je pružiti podršku organizacijama i institucijama BiH i potencijalnim aplikantima iz BiH da uzmu učešće u specifičnim EU programima.

 

Jedan od specifičnih EU programa je i Program „Mladi u akciji" program namijenjen mladima cijele Evrope. U toku je realizacija ciklusa Programa 2007-2013. Ukupan budžet programa za navedeni ciklus iznosi 885 miliona eura. Program „Mladi u akciji" podstiče aktivizam  mladih i obuhvata mlade u dobi od 13 do 30 godina.

 

U cilju pružanja detaljnijih informacija o mogućnostima Programa „Mladi u akciji" i podrške zainteresovanim organizacijama u pripremi prijava za grantove u okviru javnog poziva Programa „Mladi u akciji" za 2013. godinu, gore navedeni Projekt organizuje informativni trening.

 

Trening je namijenjen svim zainteresovanim organizacijama koje se bave pitanjima mladih.

 

Trening će se održati  07. juna 2013. godine u Banja Luci. Organizacije zainteresovane za učešće u treningu trebaju poslati popunjen PRIJAVNI FORMULAR na e-mail  adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli .  Rok  za prijavu je petak, 31. maj 2013. godine.    

 

 

PRIJAVNI FORMULAR

Ime i Prezime

 

Kontakt podaci

Tel:

Mobilni tel:

e-mail:

Organizacija/Institucija

 

Sjedište Organizacije/Institucije

 

Pozicija u organizaciji/instituciji

 

Kontakt podaci organizacije/institucije

Tel/fax:

e-mail:

 

 

OKVIRNI DNEVI RED TRENINGA

 

 

 1. Opšte informacije o programu „Mladi u akciji"
 2. Vodič za program "Mladi u akciji" za 2013.godine
 3. Informacije o Akciji 2 i Pod-akciji 3.1 - programske akcije otvorene BiH
 4. Prijava projekta po javnom pozivu za 2013. godinu

 

             - Godišnji plan Programa „Mladi u akciji" za 2013.godine

             - Elektronska prijava projekta

 

 1. Vodič za prijavu projekta u okviru Akcije 2

 

 1. Vodič za prijavu projekta u okviru Podakcije 3.1

 

 1. Primjeri uspješnih projekata

 

 1. Procedure i pravila za realizaciju granta

 

-Sporazum o grantu

-Procedure plaćanja

 

 1. Često postavljana  pitanja o programu „Mladi u akciji"

 

 

 

NAPOMENA:

Trening za pripremu aplikacija je jednodnevni te ne uključuje noćenje, a troškove puta snose organizacije koje šalju svog predstavnika/cu na trening.

Početak treninga je planiran za 10.00 a završetak u 17.00 sati, uz pauze za osvježenje i ručak koji organizuje projekt.

Eventualna pitanja možete slati na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 31 - 35 od 123