Erasmus + Mladi info dan
erasmus_plus.jpg
PRONI Centar za omladinski razvoj je Kontakt točka za Erasmus+: područje mladih u Bosni i Hercegovini. Radi informiranja mladih o mogućnostima programa Erasmus+ u području mladih organiziramo info dane Kroz interaktivni rad na info danima mladi će imati priliku upoznati se sa osnovnim komponetama programa, primjerima dobre prakse iz prethodnog programa, mogućnostima koje pruža kontakt točka.
Ovo će biti prilika za upoznavanje sa radom  organizacija iz Bosne i Hercegovine.
Pozivnicu i program preuzmite na slijedećem ovdje  
 
SALTO RESURSNI CENTAR ZA JUGOISTOČNU EVROPU - JAVNI POZIV ZA KONTAKT TAČKE
SALTO Resursni centar za jugoistočnu Evropu traži kontakt tačke iz zemalja Zapadnog Balkana koje će raditi na promociji EU programa Erasmus +, naročito njegovih mogućnosti u oblasti mladih.

Zainteresovane organizacije sve detalje mogu pronaći na linku: https://www.salto-youth.net/rc/see/ 
 
U Briselu potpisan Sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine Programu Erasmus

erasmus.f.jpg19.6.2014. godine, u Briselu je potpisan Sporazum između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus + programu Unije za obrazovanje, mlade i sport.

“Ministarstvo civilnih poslova BiH, zajedno sa obrazovnim vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini uložilo je ogromne napore s ciljem ispunjavanja uvjeta za učešće Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije Erasmus +, a kako bi se našim građanima omogućilo da kroz njegovo korištenje jačaju znanje i vještine što bi za konačan rezultat trebalo da ima unapređenje i modernizaciju sistema obrazovanja, obuke i mladih. Raduje me činjenica da je Bosna i Hercegovina, zajedno sa Srbijom, Albanijom i Crnom Gorom, današnjim činom potpisivanja pristupila ovom Programu, čime se zapravo reafirmiše opredjeljenost za nastavak i kontinuitet naše dosadašnje uspješne saradnje”, rekao je nakon potpisivanja ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.

U okviru potpisanog sporazuma o djelimičnom učešću u programu Erasmus+, aplikantima iz Bosne i Hercegovine omogućava se učešće u aktivnostima „multilateralni projekti i mreže”. Ove aktivnosti će se provoditi u saradnji više partnera iz različitih zemalja članica Programa, s ciljem rada na pitanjima od zajedničkog interesa, uspostavljanja kontakata i saradnje, razvoja, razmjene i širenja dobrih praksi i inovacija, te unapređenja i modernizacije obrazovanja. U okviru djelimičnog učešća sufinansiraće se aktivnosti i uspostava struktura u Bosni i Hercegovini vezano za evropske mreže u oblasti obrazovanja:  Eurydice,Euroguidance, Europass i Evropski kvalifikacijski okvir, te Evropske platforme za obrazovanje odraslih – EPALE i platforme namijenjene za saradnju osnovnih i srednjih škola eTwinning.

Ministarstvo civilnih poslova BiH već je imenovalo kontakt osobe za mreže i saradnici Ministarstva već, zajedno sa Direkcijom za evropske integracije i Delegacijom Evropske unije u Bosni  i Hercegovini, intenzivno rade na različitim zajedničkim projektima s ciljem promocije programa EU u oblasti obrazovanja.

U skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, Sporazum je  za BiH potpisao šef Misije BiH u Briselu Igor Davidović.

Letak Erasmus+ 

 

 
Smjernice za pripremu prijedloga projekta/aplikacije za grant u segmentu za mlade „Erasmus+“ program

Smjernice za pripremu prijedloga projekta/aplikacije
za grant u segmentu za mlade

„Erasmus+“ programa

 April, 2014

Uvod 
Namjena ovih smjernica je da pomognu organizacijama za mlade u Bosni i Hercegovini da se upoznaju s pripremom prijedloga projekta/aplikacije za grantove u okviru akcija "Erasmus+" programa u polju mladih. Organizacije zainteresovane za mogućnosti "Erasmus+:mladi" trebale bi također pročitati i Informaciju "Erasmus+: mladi“ perspektive za organizacije mladih u Bosni i Hercegovini“ koja govori o konceptu programa „Erasmus+“ sa naglaskom na akcije za mlade.
Ključni izvor za pisanje smjernica je „Vodič za program Erasmus+" objavljen u januaru 2014. godine i Poziv za prijedloge projekata objavljen 12. decembra 2013. godine. Imajući u vidu cjelokupni period trajanja "Erasmus+" programa, od 2014. do 2020. godine, moguće su promjene u smislu kriterija podobnosti za učešće u centralizovanim akcijama, zbog čega se preporučuje organizacijama za mlade koje su zainteresovane za "Erasmus+: mladi" da redovno provjeravaju ažurirane informacije o implementaciji "Erasmus+" programa i njegovih akcija u polju mladih. Ažurirane i druge relevantne informacije dostupne su na web stranicama institucija i organizacija uključenih u implementaciju „Erasmus+“ programa. Popis preporučenih web linkova je na kraju ovih smjernica.

 

Terminologija
Važan preduslov za razumijevanje procedura i zahtjeva vezanih za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga/aplikacija u program “Erasmus+” je poznavanje terminologije programa. Zbog toga se u ovom dijelu daje pojašnjenje odabranih ključnih termina koji se koriste u programu i njegovim akcijama u oblasti mladih
 

 

Saznaj više...
 
Informacija “Erasmus +: mladi” perspektive za organizacije mladih u Bosni i Hercegovini

Informacija 

"Erasmus +: mladi" perspektive za organizacije mladih u

Bosni i Hercegovini  

   

april, 2014Obrazloženje

Ova informacija je urađena u okviru Projekta " Podrška za učešće Bosne i Hercegovine u posebnim programima EU: MEDIA, Creative Europe, Cjeloživotno učenje, Mladi na djelu i PROGRESS programi", kojeg finansira Evropska unija. Partneri u projektu su Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekt je implementirao EPRD konzorcij u period od februara 2013. do juna 2014. Projektni zadatak za komponentu " Mladi u akciji" predviđao je, pored ostalog, izradu dva pisana materijala u svrhu pomoći organizacijama za mlade u Bosni i Hercegovini u upoznavanju sa ciljevima, strukturom i procedurama akcija za mlade u okviru novog EU programa „Erasmus+" tačnije njegovog segmenta namijenjenog mladima. Ti materijali su: „Informacija o "Erasmus+:Mladi" perspektive za organizacije mladih u Bosni i Hercegovini" i „Smjernice za pripremu prijedloga projekta/aplikacije za grant u okviru Erasmus+ segment za mlade". Ključne reference korištene prilikom pisanja ovih materijala su "Vodič za Erasmus+ program" objavljen u januaru 2014. godine, koji je sastavni dio javnog poziva za podnošenje projektnih prijedloga. Preporučuje se organizacijama za mlade u Bosni i Hercegovini, koje su zainteresirane za mogućnosti finansiranja projekata u okviru Programa „Erasmus+" segment za mlade, da pročitaju oba materijala.

 

Šta je "Erasmus +"

"Erasmus +" je novi program EU u oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. "Erasmus +" ima za cilj da podrži zemlje Programa u njihovim naporima da se efikasnije koristi evropski potencijal ljudskog i društvenog kapitala i da se poboljšaju prilike za saradnju i mobilnost sa zemljama Partnerima naročito u oblastima visokog obrazovanja i mladih. "Erasmus +" je rezultat integracije sedam evropskih programa koji su implementirani u periodu 2007.-2013.[1]

 

Šta je "Erasmus+: Mladi"

"Erasmus+: Mladi", koji konceptualno predstavlja nastavak Programa "Mladi u akciji", je integralni dio Programa "Erasmus+" koji objedinjuje aktivnosti isključivo vezane za mogućnosti neformalnog i informalnog učenja za mlade. Specifični ciljevi segmenta za mlade unutar "Erasmus+" programa definirani su u Poglavlju III EU Regulative Br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijećea od 11.decembra 2013. godine kojom se uspostavlja "Erasmus+" EU program za obrazovanje, obuku, mlade i sport.[2]

 

Specifični ciljevi "Erasmus+: Mladi"

Za aktivnosti u polju mladih specifični ciljevi definirani su u skladu sa m ciljem Programa "Erasmus +" koji je, između ostalog, doprinos postizanju ciljeva strategije "Evropa 2020"[3], strateškog okvira za obrazovanje i obuku "ET 2020"[4] i obnovljenog Okvira obrazovne saradnju u oblasti mladih (2010-2018)[5]. Ti specifični ciljevi u oblasti mladih su:

 

 • poboljšanje nivoa ključnih kompetencija i vještina mladih ljudi, uključujući i mlade koji imaju manje mogućnosti; promovisati učešće u demokratskom životu u Evropi i na tržištu rada, aktivno građanstvo, interkulturalni dijalog, socijalnu uključenost i solidarnost, posebno kroz povećane mogućnosti za mobilnost mladih i onih koji su aktivni u radu sa mladima ili organizacijama za mlade u cilju učenja kao i kroz pojačane veze između oblasti mladih i tržišta rada;

 

 • poticanje poboljšanja kvaliteta u radu sa mladima, posebno kroz pojačanu saradnju između organizacija na polju mladih i/ili drugih zainteresiranih strana;

 

 • nadopunjavanje politike reformi na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i podrška razvoju politike za mlade zasnovane na znanju i dokazima, kao i priznavanje neformalnog i informalnog učenja, posebno kroz poboljšanu politiku saradnje, bolju upotrebu EU transparentnosti i alata za priznavanje i kroz širenje dobrih praksi;

 

 • unapređenje međunarodne dimenzije aktivnosti mladih i uloge onih koji rade sa mladima i organizacija za mlade kao strukture podrške za mlade u komplementarnosti sa vanjskom akcijom Evropske unije, posebno kroz promociju mobilnosti i saradnje među akterima iz Programskih zemalja, Partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija i kroz ciljanju izgradnju kapaciteta u Partnerskim zemljama.

 

Svaki prijedlog projekta u oblasti mladih treba predvidjeti postizanje specifičnih ciljeva u skladu sa onom Ključnom akcijom u okviru koje se projekt podnosi.

 

Ključne akcije i vrste projekata

Tri Ključne akcije predstavljaju glavninu sveukupne strukture "Erasmus+" programa. Ključna akcija 1 namijenjena je mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja, Ključna akcija 2 je za saradnju između organizacija i Ključna akcija 3 za reformu politike na nacionalnom nivou. U pogledu implementacije „Erasmus+" programa važno je znati da postoje dva tipa akcija tj. centralizirane akcije kojima rukovodi Evropska komisija preko svoje Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA) i decentralizirane akcije kojima rukovode nacionalne agencije (NA) uspostavljenje u svakoj Programskoj zemlji. U slučaju centralizovanih akcija aplikacije za projektni grant se podnose agenciji EACEA u Brisel, u slučaju decentralizovanih akcija aplikacije se podnose nacionalnoj agenciji u kojoj je uspostavljena organizacija aplikant.

 

Ključna akcija 1

Individualna mobilnost u svrhu učenja

Ključna akcija 2

Saradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi

Ključna akcija 3

Podrška reformi politike  

Decentralizirane

(NAs)

 

Centralizirane

(EACEA)

Decentralizirane

 (NAs)

Centralizirane

 (EACEA)

Decentralizirane

 (NAs)

Projekt mobilnosti za mlade ljude i osobe koje rade sa mladima:

 

v  Razmjene mladih

v  Evropska volonterska služba

v  Mobilnost osoba koje rade sa mladima

Veliki događaji evropske volonterske službe

Strateška partnerstva u oblasti mladih

Izgradnja kapaciteta

Sastanci između mladih i donosioca odluka u oblasti mladih

 

 

Ključna akcija 1: Individualna mobilnost u svrhu učenja uključuje nekoliko vrsta transnacionalnih projekata mobilnosti za mlade to su: 1) projekti mobilnosti za mlade (Razmjene mladih i Evropska volonterska služba) i za osobe koje rade sa mladima; 2) Veliki događaji Evropske volonterske službe.

1)      Projekti mobilnosti za mlade i osobe koje rade sa mladima

Razmjene mladih su projekti mobilnosti zasnovani na saradnji između dvije ili više organizacija učesnica iz različitih zemalja unutar i izvan Europske unije. Ova vrsta projekata uključuje mlade ljude koji se sastaju i žive zajedno do 21 dan sa ciljem da razvijaju kompetencije, izgrađuju svijest o društveno relevantnim temama, otkrivaju nove kulture i da jačaju vrijednosti kao što su solidarnost, demokratija i prijateljstvo. Učesnici projekata razmjene mladih zajedno osmišljavaju i pripremaju program rada koji se provodi tokom razmjene. Program rada je miks različitih aktivnosti kao što su: radionice, vježbe, debate, igranje uloga (role-play), simulacije, aktivnosti na otvorenom.

Evropska volonterska služba (EVS) je projekat mobilnosti koji pruža priliku mladim ljudima u dobi od 17-30 da daju svoj doprinos radu organizacija koje se bave različitim pitanjima mladih kao što su politike za mlade, lični razvoj i društveno-obrazovni razvoj mladih ljudi, građanski angažman, socijalna zaštita, inkluzija ugroženih, okoliš, kultura, kreativnost itd. Volonteri obavljaju svoju neplaćenu službu u punom radnom vremenu do 12 mjeseci u nekoj drugoj zemlji unutar, ili izvan Europske unije. EVS projekt uključuje od 1 do 30 volontera koji mogu da svoju volontersku službu obavljaju individualno ili u grupi. Volonteri čija služba traje dva mjeseca ili duže imaju pravo na jezičku podršku. Evropska komisija će pružiti online lingvističku podršku.

Mobilnost osoba koje rade sa mladima uključuje projektnu aktivnost: obuka i umrežavanje osoba koje rade sa mladima. Ova vrsta aktivnosti podržava profesionalni razvoj osoba koje rade sa mladima kroz: a) učešće na seminarima i trening kursevima; događaje za uspostavljanje kontakata, studijske posjete; b) posao u sjeni (job shadowing)/period obzervacije u inostranstvu u organizaciji koja je aktivna u oblasti mladih.

 

2. Veliki događaji evropske volonterske službe

Veliki događaji evropske volonterske službe je akcija koja ima za cilj da podrži projekte volontiranja koji uključuju najmanje 30 EVS volontera u okviru evropskih ili svjetskih događaja u polju mladih, kulture i sporta (npr. svjetski samiti mladih, Evropski grad mladih). U skladu sa osnovnom idejom evropske volonterske službe i ključnim principima volontiranja ova akcija daje priliku mladim ljudima da doprinesu aktivnostima i inicijativama organiziranim u okviru nekog evropskog/međunarodnog događaja. Ova akcija također podržava 'dopunske aktivnosti' koje mogu uključivati ​​projekte osmišljene za organizaciju propratnih aktivnosti kao što su konferencije, seminari, sastanci i radionice u cilju promovisanja vrijednosti EVS-a u toku događaja.

 

Ključna akcija 2: Saradnja za inovaciju i razmjenu dobrih praksi uključuje dva tipa projekata: 1) Strateška partnerstva na polju mladih; 2) Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih

Strateška partnerstva na polju mladih je akcija koja podržava projektne aktivnosti koje imaju za cilj jačanje saradnje između organizacija u razmjeni dobrih praksi; razvoj, testiranje i/ili implementaciju inovativnih praksi; priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz formalno, neformalno i informalno učenje; saradnju između regionalnih vlasti radi promocije sistema za mlade i njihove integracije u akcije lokalnog i regionalnog razvoja; transnacionalne inicijative koje podstiču poduzetnička razmišljanja i vještine, da ohrabri aktivno građanstvo i društveno poduzetništvo.

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih je akcija koja podržava niz projektnih aktivnosti kao što su: politički dijalog, saradnja, umrežavanje i razmjena praksi (seminari, konferencije, radionice i sastanci), događaji velikih razmjera za mlade; informacije i kampanje za podizanje svijesti; razvoj informacija, komunikacija i medijskih alata; razvoj metoda, alata i materijala za rad sa mladima, modula obuke i instrumenata za dokumentovanje naučenog kao što je Youthpass; stvaranje novih oblika rada s mladima.

 

            Ključna akcija 3: Podrška reformi politike je dizajnirana u svrhu ohrabrivanja struktuiranog dijaloga između mladih ljudi i donosioca odluka. Ova Ključna akcija se implementira kroz:

Struktuirani dijalog: sastanci između mladih i donosioca odluka, akcija koja podržava projektne aktivnosti kao što su: nacionalni i transnacionalni seminari za dijalog o pitanjima relevantnim za Struktuirani dijalog[6] ili Strategiju za mlade EU[7]; nacionalni sastanci i transnacionalni seminari koji pripremaju teren za zvanične konferencije mladih; događaji koji promovišu rasprave i teme u domenu politike za mlade; online konsultacije mladih; debate između donosioca odluka i mladih; događaji koji simuliraju funkcioniranje demokratskih institucija i uloge donosioca odluka unutar tih institucija.

 

Institucije uključene u implementaciju "Erasmus+: Mladi" 

 

Ključne institucije i organizacije odgovorne za implementaciju, praćenje, evaluaciju i razmjenu znanja kada je riječ o "Erasmus+: Mladi" su: Evropska komisija i njena Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (EACEA), nacionalne agencije (NA) i Salto resursni centri za mlade (SALTO). Evropska komisija upravlja budžetom, postavlja prioritete i kriterije i nosi ukupnu odgovornost za strukture zadužene za provedbu Programa na nacionalnom nivou. EACEA je odgovorna za implementaciju centralizovanih akcija Programa „Erasmus+". Nacionalne agencije promovišu i implementiraju Program u svojim zemljama. SALTO[8] ima za cilj da poboljša kvalitet „Erasmus+" projekata u oblasti mladih. Svaka od ovih institucija i organizacija na svojim web stranicama pruža detaljne i ažurirane informacije o "Erasmus +: Mladi", uključujući javne pozive za podnošenje prijedloga (pogledati popis web linkova na stranici 8).

 

Tko može učestvovati?

 

Učešće organizacija za mlade u „Erasmus+" programu definirano je u pozivu za prijedloge i „Vodiču za Erasmus+ program" unutar kriterija prihvatljivosti za svaku akciju. U pogledu učešća postoje dvije kategorije zemalja: Programske zemlje i Partnerske zemalje. Programske zemlje mogu u potpunosti učestvovati u svim „Erasmus+" akcijama, to je 28 zemalja članica Europske unije; zemlje EFTA/EEA; zemlje kandidati za EU: Turska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Partnerske zemalje mogu učestvovati u određenim akcijama „Erasmus+" programa tačnije u oblasti visokog obrazovanja i mladih. Partnerske zemlje uključuju Partnerske zemlje u susjedstvu EU i druge partnerske zemlje.

 

Bosna i Hercegovina je zemlja u kategoriji Partnerskih zemalja u susjedstvu EU među zemljama Zapadnog Balkana. „Vodič za Erasmus+ program" jasno definiše kriterije za svaku akciju u smislu tko ima pravo podnijeti prijavu (aplikant) i tko ima pravo učestvovati (partneri). Trenutno, organizacije i mladih ljudi starosti 13-30 porijeklom iz Bosne i Hercegovine imaju pravo da učestvuju (ne kao aplikanti već kao partneri) u projektima u okviru:

Ključne akcije 1:

Ø  Razmjene mladih

Ø  Evropska volonterska služba

Ø  Mobilnost osoba koje rade sa mladima

Ø  Veliki događaji evropske volonterske službe

Ključne akcije 3:

Ø  Struktuirani dijalog: sastanci između mladih i donosioca odluka u oblasti mladih

 

Nadležne vlasti u Bosni i Hercegovini rade na ispunjavanju uvjeta za djelimično učešće što podrazumijeva potpisivanje Međunarodnog sporazuma sa Evropskom komisijom u 2014. godini. To bi u budućnosti omogućilo organizacijama za mlade iz Bosne i Hercegovine da učestvuju i kao partneri i kao aplikanti u određenim centralizovanim akcijama za mlade u okviru „Erasmus+" programa. 

 

Prijava projektnih prijedloga u oblasti mladih

 

Prijave projektnih prijedloga u okviru decentralizivanih akcija se podnose nacionalnim agencijama  (NA) u zemljama u kojim su registrovani aplikanti, a u centralizovanim akcijama se podnose Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizelne djelatnosti i kulturu (EACEA) u Briselu. Pravila za podnošenje projektnih prijedloga su definirana u okviru kriterija prihvatljivosti za svaku akciju posebno i nalaze se u „Vodiču za Program Erasmus+". Svaka organizacija koja namjerava učestvovati u "Erasmus+" mora biti registrovana u Jedinstvenom sistemu registracije (Unique Registration Facility/URF) Portala Evropske komisije namijenjenog učesnicima. Registracija uključuje pružanje osnovnih infomacija o pravnom i finansijskom statusu organizacije. Nakon objavljivanja opšteg poziva 12. decembra 2013., periodično se objavljuju pozivi za podnošenje prijedloga projekata na web stranicama EACEA. Organizacije za mlade koje imaju interes za sudjelovanje u „Erasmus+" programu trebaju često pregledati relevantne web stranice gdje mogu dobiti ažurirane informacije o mogućnostima financiranja kao i saznati više o ciljevima, prioritetima „Erasmus+" programa kao i procedurama za prijavu. Takođe postoje i online resursi i alati osmišljeni u cilju pomoći organizacijama za mlade u pripremi projekata i razmjene znanja (npr. alat za traženje partnera, portal za diseminaciju rezultata).

 

 

Izvori i alati na internetu  

 • Vodič za Program "Erasmus+":

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

 

 • Evropska komisija:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm  

 

 • Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizelne djelatnosti i kulturu (EACEA):

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 

 • Pozivi za projektne prijedloge po pojedinačnim akcijama uključujući informacije o rokovima za prijavu i uputstvima o proceduri prijavljivanja:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

 

 • SALTO Resursni centar za mlade Jugoistočne Evrope:

https://www.salto-youth.net/rc/see

 

 • Portal za traženje partnera:

https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding

 

 • Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herzegovine:

http://www.mcp.gov.ba

 

 • Komisija za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini

http://mladi.gov.ba

 

 • Mladi u akciji:

http://www.mladiuakciji.ba

 

 

 

 [1] 1) Program cjeloživotnog učenja; 2) Program mladi u akciji; 3) Program Erasmus Mundus ; 4) Tempus; 5) Alfa; 6) Edulink; 7) Programi kooperacije sa industrializiranim zemljama u oblasti visokog obrazovanja.

[2] http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1288

[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

[4] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN

[5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009G1219(01)&from=EN

 

 

 

[6] Struktuirani dijalog je inicijativa EU za raspravu o uključenosti organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u saradnji za razvoj Evropske zajednice. Izvor: http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/documents/final_structured_dialogue_background_document_en.pdf

[7] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0200:FIN:EN:PDF

[8] SALTO stands for: Support, Advanced Learning and Training Opportunities

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 26 - 30 od 122